Προτεραιότητα στους νέους έως 35 ετών για το πρόγραμμα της χοιροτροφίας

Τι θα ισχύει για νομικά πρόσωπα

Οι νεότεροι ηλικιακά πρόκειται να πριμοδοτηθούν στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής». Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που εγκρίθηκαν με την 11η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ 2014-2022), η βασική αρχή επιλογής για το εν λόγω μέτρο θα αποτελεί «η ηλικιακή διάρθρωση των αιτούντων, με προτεραιότητα στους νεότερους ηλικιακά, οι οποίοι είναι πιο επιδεκτικοί σε εφαρμογή καινοτομίας και δεσμεύσεων ευζωίας».

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υπομέτρου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο. Μόλις τον Μάρτιο και με την 11η τροποποίηση του ΠΑΑ, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής. Σύμφωνα με αυτά, προτεραιότητα θα δοθεί στους νεότερους ηλικιακά. Πιο συγκεκριμένα:

✱ Για φυσικά πρόσωπα (η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης): Από 18 έως 67 ετών, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη ανά ηλικιακή κλάση: Μοριοδότηση 100 λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα από 18 έως 35 ετών, ακολουθούν με 70 μόρια οι ηλικίας από 36 έως 50 ετών, ενώ στη χαμηλότερη κλίμακα (με 50 μόρια) οι ηλικίας από 51 έως 67 ετών.

✱ Για νομικά πρόσωπα (τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης): Από 1 έως 50 έτη λειτουργίας της επιχείρησης, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη ανά κλάση: 1 έως 17 έτη η μοριοδότηση είναι 100, 18 έως 32 έτη η μοριοδότηση είναι 70, και 33 έως 50 έτη η μοριοδότηση είναι 50.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα φυσικά πρόσωπα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά υποψήφιος, ενώ στα νομικά πρόσωπα η υποψήφια επιχείρηση με τα λιγότερα έτη λειτουργίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

✱ Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

✱ Είναι κάτοχοι ενσταβλισμένης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου.

✱ Δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ, κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση.

✱ Η κτηνοτροφική εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τον ν. 4056/2012, όπως αυτός ισχύει. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη άδειας σε ισχύ.

Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων, οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν τμήμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», για την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.