Οι προθεσμίες των διαδικασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα για Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς κ.α.

Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 λαμβάνει ο «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων». Υπενθυμίζεται ότι ο Κανονισμός λειτουργεί για την καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, για ζημιές που υπέστησαν στη ζωική και φυτική τους παραγωγή από θεομηνίες ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου. Το ποσό της αρχικώς προϋπολογισμένης δαπάνης για το 2021 ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του Ινστιτούτου, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 88.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη παραμένει η Δράση «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS» του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή», στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Υπενθυμίζεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους και, συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).