Προθεσμίες για την καταχώριση ποσοτήτων στην Εφαρμογή Συνδεδεμένων Καθεστώτων για το έτος 2020

Ενεργές είναι οι εφαρμογές καταχώρισης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων. Ειδικότερα, η εφαρμογή για καταχωρίσεις θα παραμείνει ανοιχτή για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση:

 Για την καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας έως και την Πέμπτη 31/12/2020.

Για την καλλιέργεια ρυζιού έως και την Κυριακή 31/01/2021.

Για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση έως και την Κυριακή 31/01/2021.

Για την παράδοση ροδάκινων προς χυμοποίηση έως και την Πέμπτη 31/12/2020.

Για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας έως και την Παρασκευή 19/02/2021.

Για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά, η εφαρμογή για τα ΚΕΠΠΥΕΛ έληξε στις 2/11/2020, αλλά για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 01/02/2021.

Για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος έως και την Δευτέρα 8/2/2021.