Πρότυπο πιστοποίησης προϊόντων αναγεννητικής γεωργίας από την COSMOCERT

Η Αναγεννητική Γεωργία (Regenerative Farming) είναι μια φιλοσοφία (ακολουθούμενη από ένα σύνολο γεωργικών πρακτικών) που στοχεύει στο να αντιστρέψει την εξάντληση των φυσικών πόρων ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικότητας και της βιοποικιλότητας. Η Αναγεννητική Γεωργία στοχεύει στην εξασφάλιση υγιούς εδάφους, στην αύξηση της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η Αναγεννητική Γεωργία ενσωματώνει πολλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα πιο ολιστικά γεωργικά συστήματα, χωρίς να απορρίπτει παντελώς τη χρήση χημικών σκευασμάτων, αλλά περισσότερο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την εισροή οποιουδήποτε υλικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οργανική ουσία και στους οργανισμούς του εδάφους.

Η Αναγεννητική Γεωργία στηρίζεται στις παρακάτω έξι βασικές αρχές:

  • Στην εξισορρόπηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους
  • Το έδαφος να είναι πάντα καλυμμένο (είτε με ζιζάνια είτε με φυτικό υλικό σε διαδικασία αποσύνθεσης)
  • Στη ελαχιστοποίηση της παρέμβασης στο έδαφος
  • Στην αύξηση της βιοποικιλότητας του συνόλου των οργανισμών (φυτικών, ζωικών) καθώς και των μικροοργανισμών.
  • Στην ενσωμάτωση των ριζικών συστημάτων των ζωντανών φυτών στο έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
  • Στη διαχείριση των ζώων και των πτηνών που βρίσκονται στην καλλιέργεια.

Το Πρότυπο Πιστοποίησης Προϊόντων Αναγεννητικής Γεωργίας έχει σχεδιασθεί από την COSMOCERT με βάση τις αρχές του διεθνούς προτύπου πιστοποίησης προϊόντων ISO 17065, με τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων. Απευθύνεται σε μεμονωμένους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να αποδείξουν και να επικοινωνήσουν τις επιδόσεις τους έναντι των προδιαγραφών του Προτύπου καθώς και σε παραγωγικές, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις.