Ψηφιακή οικονομία: Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών

Σε εξέλιξη μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023 είναι η Δράση «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας από 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», που συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία 1.900 νέων επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 1/1/2022 έως και 16/10/2023 (ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) στις έντεκα Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και Περιφέρειες Μετάβασης της χώρας (πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου).

Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Ωφελούμενοι, λοιπόν, της δράσης είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες (άνεργοι πριν από την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας από 30 έως 55 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, συμπεριλαμβάνοντας την πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των δώδεκα μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνταν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για υπαγωγή στη δράση.

Ποσά ενίσχυσης

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, δηλαδή τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας: 1.420 επιχειρήσεις, θα λάβουν 21.016.000 ευρώ.

 Στις Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), δηλαδή τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: 420 επιχειρήσεις θα λάβουν 6.216.000 ευρώ.

 Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 60 επιχειρήσεις, θα λάβουν 888.000 ευρώ.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση 
www.ependyseis.gr.