Τον Σεπτέμβριο η πρόσκληση για την ένταξη στο μέτρο της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο η πρόσκληση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη ετοιμάσει την πρώτη πρόσκληση του μέτρου, με στόχο τη στήριξη των αλιέων της χώρας, αλλά η μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων πρόκειται να οριστικοποιηθεί μετά από τη σχετική σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαρτίου και μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος. Σημειώνεται, όμως, ότι οι πράξεις δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, όταν οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση και χρηματοδοτούνται από άλλο ενωσιακό ή εθνικό πρόγραμμα (de minimis) για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Προϋποθέσεις

Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:

 Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των άλλων πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων.

 Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται) σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

 Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Ύψος ενίσχυσης

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του σχετικού πίνακα.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων θα οριστικοποιηθεί μετά από τη χορήγηση σχετικής σύμφωνης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.