Σηροτροφία: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και διαδικασιών χορήγησης Συνδεδεμένης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής και των διαδικασιών χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας “Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Μεταξοσκώληκες”, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023 – 2027.

Σκοπός – Περίοδος Εφαρμογής

Με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, καθορίζονται οι αναγκαίες λε­πτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου ΜΚ1-32.3-4 «Συνδε­δεμένη ενίσχυση της σηροτροφίας ανά πιστοποιημένο κουτί μεταξόσπορου», για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα της εκτροφής με­ταξοσκωλήκων με σκοπό την παραγωγή κουκουλιών, ως σημαντικού κλάδου για τη Χώρα, αφενός λόγω του φιλοπεριβαλλοντικού του χαρακτήρα και αφετέρου δι­ότι αποτελεί πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος για τους γεωργούς παραμεθόριων περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών αυτών.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης για την κάλυ­ψη της ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας, καθορίζεται σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ (321.195,00 €), σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς για κάθε έτος εφαρμο­γής της παρούσας καθορίζεται σε χίλια τριακόσια έντεκα (1.311) πιστοποιημένα κουτιά μεταξόσπορου.

Η χρηματοδότηση για τη χορήγηση της συνδεδεμέ­νης εισοδηματικής στήριξης προέρχεται από τους πό­ρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογι­σμού ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση «Σύ­στημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσε­ων ΣΣ ΚΑΠ.».

Δικαιούχοι – Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον τομέα της σηροτροφίας στο πλαίσιο της παρούσας, είναι οι ενεργοί γεωργοί, εκτροφείς μεταξοσκωλήκων – παρα­γωγοί κουκουλιών του είδους Bombyx mori L., φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην «παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλ­ληλων για αναπήνιση» ή αγρότη ειδικού καθεστώτος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι επιλεξιμότητας:

α) Οι εκτροφείς προμηθεύονται και χρησιμοποιούν κουτιά πιστοποιημένου μεταξόσπορου σύμφωνα. Αν διαπιστωθεί αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστο­ποιητικού από το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών, αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των κου­τιών μεταξόσπορου που προορίζονται για χρήση και εκτροφή, ορίζεται το καθ’ ύλην αρμόδιο Εργαστήριο Ση­ροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Γεωπονικού Πανεπι­στημίου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των κουτιών μεταξόσπορου διενεργείται κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στις διατάξεις της υπ’ αρ. 337474/9-12-2009 υπουργική απόφαση (Β’ 2487). Σε κάθε περίπτωση ο μεταξοσποροπαραγωγός ή ο ει­σαγωγέας του μεταξόσπορου παραλαμβάνει το προβλε­πόμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 ή την παρ. 2.2.5 της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης.

β) Η προμήθεια των πιστοποιημένων κουτιών μεταξό­σπορου γίνεται με ευθύνη των εκτροφέων ή των οργα-νώσεών τους σε συνεργασία με τους μεταξοσποροπα-ραγωγούς ή τους εισαγωγείς – εμπόρους μεταξόσπορου. Αντίγραφα του πιστοποιητικού καταλληλότητας και των παραστατικών εισαγωγής στην περίπτωση εισαγόμενου μεταξόσπορου, διαβιβάζονται με ευθύνη του εκτροφέα στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη­νιατρικής (ΔΑΟΚ). Η ποσότητα των πιστοποιημένων κουτιών μεταξόσπορου που προμηθεύεται ο εκτροφέ­ας, αποδεικνύεται με την υποβολή, των πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των παραστατικών αγοράς των κουτιών μεταξόσπορου (τιμολόγιο αγοράς ή τιμο­λόγιο αγοράς – δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης).

γ) Κάθε κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, που προορίζεται για χρήση από εκτροφείς, περιέχει τουλά­χιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα, κατάλληλα για εκ­κόλαψη κατά την περίοδο (εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή) και το έτος που προγραμματίζεται η εκτροφή.

δ) Για τις ανάγκες της παρούσας, σε κάθε είκοσι (20) χιλιόγραμμα (20 Kg) παραγόμενα χλωρά κουκούλια, με ομοιόμορφο χρώμα και μέγεθος, αντιστοιχεί ένα επι­λέξιμο προς ενίσχυση κουτί μεταξόσπορου των 20.000 αυγών.

ε) Τα παραγόμενα κουκούλια ζυγίζονται χλωρά (fresh cocoons) ή από τον εκτροφέα προς απόπνιξη, ξήρανση ή επεξεργασία σε μονάδα αναπήνισης ή/και επεξεργασί­ας κουκουλιών, η οποία λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας με σχετικό ΚΑΔ, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

στ) Οι εκτροφές πραγματοποιούνται εντός της «σηρο-τροφικής περιόδου», η οποία διαρκεί από την 1η Απρι­λίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ