Στην ανάπτυξη ζήτησης και προσφοράς επιμένουν τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ – Στόχος 25% έως το 2030

Προαιρετικά τα εθνικά σχέδια δράσης, απαραίτητη η συμμετοχή όλων

Με την επισήμανση ότι απαιτείται άμεση σύνδεση της ζήτησης με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια και ότι κάθε κράτος-μέλος οφείλει να συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια, εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες, από το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ.

Στόχος, όπως συμφώνησαν όλες οι πλευρές, είναι έως το 2030 η βιολογική καλλιέργεια να ανέλθει στο 25% της γεωργικής γης στην ΕΕ και να αυξηθεί παράλληλα η βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με την ενθάρρυνση των παραγωγών να μεταβούν στη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και με τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των βιολογικών τροφίμων.

Όπως επισημαίνει το Συμβούλιο, «είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά και μια ισορροπημένη ανάπτυξη της ζήτησης και της προσφοράς, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική κερδοφορία της αγοράς βιολογικών τροφίμων και των βιοκαλλιεργητών της ΕΕ».

Κομβικής σημασίας είναι αφενός η ένταξη της πολιτικής αυτής στα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών και, κυρίως, ο σχεδιασμός Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις βιολογικές καλλιέργειες, παρά το γεγονός ότι είναι προαιρετικός, αφετέρου η διάθεση των προϊόντων όχι μόνο στην αγορά, με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς όπως είναι τα νοσοκομεία, τα σχολεία κ.ά.

Ο στόχος του 25% έως το 2030 είναι άμεσα εναρμονισμένος με τις ειδικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος-μέλος έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν κατά την αξιολόγηση της εφαρμοσμένης πολιτικής. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό της γεωργικής γης που καλλιεργείται με μεθόδους βιολογικής γεωργίας κυμαίνεται σήμερα από 0,5% έως και άνω του 25%.

Άξονες

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τρεις άξονες και συνολικά 23 δράσεις, όπως είχε παρουσιάσει η «ΥΧ» τον περασμένο Απρίλιο.

Στον πρώτο άξονα «Τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών» περιλαμβάνονται οκτώ δράσεις που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και του λογότυπου της ΕΕ, την ενίσχυση προγραμμάτων προώθησης βιολογικών προϊόντων στα σχολεία, την πρόληψη της απάτης στον τομέα των τροφίμων και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών (ενισχυμένος έλεγχος των εισαγωγών στα σύνορα, κυρώσεις κ.ά.), τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας κ.ά.

Στον δεύτερο άξονα «Τόνωση της μετατροπής και ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας» περιλαμβάνονται εννέα δράσεις, μεταξύ των οποίων ενθάρρυνση της μετατροπής, των επενδύσεων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μέσω της ΚΑΠ, υποστήριξη της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, ενίσχυση της μεταποίησης σε τοπική και μικρή κλίμακα, βελτίωση της διατροφής των ζώων κ.ά.

Στον τρίτο άξονα «Βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στη βιωσιμότητα» περιλαμβάνονται δράσεις για τη μείωση του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος όπως η δημιουργία πιλοτικού δικτύου φιλικών προς το κλίμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων, ενίσχυση της γενετικής βιοποικιλότητας και αύξηση των αποδόσεων, εναλλακτικές λύσεις έναντι αμφιλεγόμενων εισροών και άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλή μεταχείριση των ζώων κ.ά.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Το Συμβούλιο, στο κείμενο συμπερασμάτων, χαιρετίζει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση της Επιτροπής να προσαρμόσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που βασίζονται σε μικροοργανισμούς και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου (δηλαδή όσα βασίζονται σε εκχυλίσματα φυτών και φερορμόνες).

Παράλληλα επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μεθόδων φυτοπροστασίας, όπως εκείνων που περιέχουν βιολογικές δραστικές ουσίες και να ενισχυθούν σε αυτό το πλαίσιο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.