Στην προδημοσίευση έμειναν οι δύο νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα

Με την προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενίσχυση λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, απάντησε τελικά το επιτελείο του υπουργείου Ανάπτυξης, που είχε προαναγγείλει την ενεργοποίηση των δράσεων από το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμα να περιμένουν.

Στην παρούσα φάση, δίνεται μόνο το περίγραμμα των δύο προσκλήσεων που θα τρέξουν. Η μία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και η άλλη για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Στην πρώτη Δράση, με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία έχει προϋπολογισμό ύψους 190 εκατ. ευρώ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

✱ 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και

✱ επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

Τουριστική επιχειρηματικότητα

Στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

✱ 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και

✱ επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τι χρηματοδοτείται

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο των δύο δράσεων, μπορούν να χρηματοδοτηθούν κτήρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα-εξοπλισμός, ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό κ.ά.