Στην τελική ευθεία οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των δύο νέων προσκλήσεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. Εάν δεν υπάρξει τροποποιητική απόφαση όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία (παράταση) τις επόμενες ημέρες, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας είναι η 15η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσκλήσεις αφορούν:

1. Τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

2. Τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.