Στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

✱ Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης
✱ Τα κριτήρια προτεραιότητας για την κατανομή των κονδυλίων

Από την 1η Ιουλίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη από το 2021 έως και το 2023.

Δικαιούχοι της στήριξης είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στα 500.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται ότι η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης, η οποία αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης (Περιφερειακή Ενότητα). Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες δράσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες και δράσεις

Επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:

✱ Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος.

✱ Ποιοτικού ελέγχου.

✱ Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων.

✱ Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον νέο εξοπλισμό.

Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Κριτήρια προτεραιότητας

Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις έχουν οριστεί αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή ανώτερη των 25 μονάδων.

✱ Εξοικονόμηση ενέργειας-Περιβάλλον (Αγορά μηχανημάτων/εξοπλισμού που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον με συντελεστή βαρύτητας 0,15. Παραγωγή βιολογικών προϊόντων με συντελεστή βαρύτητας 0,10).

✱ Είδος παραγόμενου προϊόντος (Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και οίνων ονομασίας κατά παράδοση με συντελεστή βαρύτητας 0,10).

✱ Μέγεθος οινοπαραγωγής (Σύνολο οινοπαραγωγής 200-500 εκατόλιτρα ΜΟ διετίας με συντελεστή βαρύτητας 0,15. Σύνολο οινοπαραγωγής 500,1-5.000 εκατόλιτρα ΜΟ διετίας με συντελεστή βαρύτητας 0,10. Σύνολο οινοπαραγωγής 5.000,1 και άνω ΜΟ διετίας με συντελεστή βαρύτητας 0,05).

✱ Είδος επιχείρησης (Συλλογικές δομές, όπως Οργανώσεις παραγωγών/ Ενώσεις οινοπαραγωγών/Διεπαγγελματικές Οργανώσεις/Συνεταιρισμοί με συντελεστή βαρύτητας 0,20).