Σχέδια Βελτίωσης: Όλες οι λεπτομέρειες της νέας πρόσκλησης

Την Άνοιξη αναμένεται να προκηρυχθούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 180 εκατ. ευρώ αποκάλυψε ο προϊστάμενος της Μονάδας Σχεδίων Βελτίωσης του ΥΠΑΑΤ Ευθύμιος Τσιατούρας. Πρόκειται για τη δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

ο προϊστάμενος της Μονάδας Σχεδίων Βελτίωσης του ΥΠΑΑΤ Ευθύμιος Τσιατούρας

Σύμφωνα με τον κ Τσιατούρα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας γεωργίας (όχι ως νεοεισερχόμενος) ή να έχει κριθεί δικαιούχος του υπομέτρου 6.1 στην πρόσκληση του έτους 2021

Επιλεξιμότητα

Ο γεωργός πρέπει:

 • Να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ 2021
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • Να μην έχει υπάρξει δικαιούχος σχεδίου βελτίωσης κατά την πρόσκληση του 2018

Επιλεξιμότητα εκμετάλλευσης

Η εκμετάλλευση πρέπει

 • Να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 12.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2021
 • Να λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νομιμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Τυπική απόδοση

Γεωργική εκμετάλλευση με μέγεθος τουλάχιστον 12.000 ευρώ σε όρους τιπικής απόδοσης σημαίνει ένα από τα εξής:

 • 130 πρόβατα ή 145 αίγες
 • 64 στρεμ. λαδολιές ή 41 ελαιοποιήσιμες
 • 18 στρεμ. οπωρώνα ή 11 στρεμ. κηπευτικά
 • 292 στρεμ. σιτάρι μαλακό
 • 80 στρεμ. βαμβάκι

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • ΑΠΕ
 • Περίφραξη εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κα.)

Επιλέξιμες επενδύσεις στη ζωική παραγωγή

 • Κατασκευή ή ανακατασκευή στάβλου, αμελκτηρίου, αποθήκες ζωοτροφών
 • Αυτοματοποίηση διατροφής, από το σιλό έως την ταινία μεταφορά
 • Αμελκτική μηχανή
 • Θηλαστικές μηχανές
 • Ταΐστρες, ποτίστρες
 • Διαχείριση αποβλήτων

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η αγορά ζώων

Όλες οι επενδύσεις πρέπει:

 • Να έχουν προσαρμοσμένο μέγεθος στη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (τεκμηρίωση σκοπιμότητας)
 • Να έχουν εύλογο κόστος
 • Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

Κριτήρια Βαθμολογίας

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα βαθμολογικά κριτήρια αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως ο προσανατολισμός της. Προτεραιότητα έχουν:

 • Η αιγοπροβατοτροφία και η μελισσοκομία
 • Τα οπωροκηπευτικά και το βαμβάκι
 • Η παραγωγή ζωοτροφών
 • Οι ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή
 • Οι καλλιέργειες – εκτροφές που προτείνονται από τις περιφέρειες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσιατούρας ανάφερε και την χοιροτροφία.

Επίσης:

 • Οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ ορίων που θα καθοριστούν).
 • Ρεαλιστικότητα επενδυτικού σχεδίου όταν το κόστος των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 4πλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης
 • Βαθμολογείται η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με ιδία κεφάλαια.

Επίσης βαθμολογούνται:

 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης: ενημερότητες χωρίς παρακρατούμενες οφειλές, κερδοφορία, μη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκμετάλλευσης
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα.
 • Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση.
 • Η επένδυση σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών κάθε περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ
 • Οι καινοτόμες επενδύσεις

Καινοτόμες επενδύσεις στη ζωική παραγωγή μπορεί να είναι: ρομποτικά συστήματα άμελξης ή κατανομής τροφής στον στάβλο, συστήματα γαλακτομέτρησης, αυτόματης καταγραφής βάρους, διαχείρισης σιλό, θερμοστάτης παγολεκάνης γάλακτος, ηλεκτρονική διαχείριση σιτηρεσίου κτλ.

Η καινοτομία είναι μια ιδιότητα των επενδύσεων που βαθμολογείται στα σχέδια βελτίωσης εδώ και δέκα χρόνια. «Η καινοτομία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Απαιτεί όμως εξειδικευμένο προσωπικό ή προσωπικό με διάθεση να εξειδικευτεί» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιατούρας.

Στήριξη

 • Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και καταβάλλεται μετά την εξόφληση των δαπανών.
 • Η στήριξη μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής με ισόποση εγγυητική επιστολή

«Πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εμείς στα Σχέδια βελτίωσης έχουμε στήσει ένα εργαλείο το οποίο τον τελευταίο χρόνο 1.600 δικαιούχοι έχουν διευκολυνθεί και έχουν λάβει δάνεια ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το ότι φτάσαμε το επίπεδο απορρόφησης των Σχεδίων Βελτίωσης σε ένα χρόνο στα 170 εκατ. ευρώ δεν έχει γίνει με ένα ραβδάκι, αλλά στήσαμε σαν τμήμα αυτό το εργαλείο. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει: έχω ένα εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης – έχει εγκριθεί μια δημόσια δαπάνη και το δημόσιο έχει εγγυηθεί ένα ποσό, π.χ. 80.000 ευρώ εάν το Σχέδιο είναι 160.000 ευρώ. Πάω στην τράπεζα. Η τράπεζα σου δίνει δάνειο μέχρι 80.000 ευρώ και στέλνει σε εμάς ένα έγγραφο όπου τράπεζα και δικαιούχος παραγγέλνουν στο δημόσιο τα χρήματα να μπουν σε συγκεκριμένο λογαριασμό του δικαιούχου μέχρι να ξεπληρωθούν τα χρήματα της τράπεζας. Έτσι η τράπεζα νιώθει μεγαλύτερη «ασφάλεια».

Ύψος συγχρηματοδότησης  

Το ύψος των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων ανέρχεται:

 • Για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη μελισσοκομία μέχρι 130.000 ευρώ
 • Για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή μέχρι 200.000 ευρώ