Με συμβόλαια ή συμφωνητικά μίσθωσης γης η μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Έως τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 θα είναι δυνατή φέτος η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, θα πρέπει από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους.

Αίτηση ακύρωσης

Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2021 γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή έως τις 19 Ιουλίου 2021.

Τροποποίηση

Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης και η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή της τροποποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2021, τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή έως τις 19 Ιουλίου 2021.

Μεταβιβάσεις

Σύμφωνα με την απόφαση, ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης, εάν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από τον μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτησή του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώριση. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη και έχουν επιστρέψει στο Εθνικό Απόθεμα.

Μίσθωση γης

Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη, αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το έτος επιστροφής.