Συμβόλαια Συντήρησης Volvo Construction Equipment

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε συνεργασία με την Volvo Construction Equipment,  προσφέρει για τους κατόχους μηχανημάτων έργου Volvo που απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας τους, μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που είναι τα Συμβόλαια Συντήρησης.

Τα συμβόλαια συντήρησης είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνουν κατά επιλογήν το κόστος προληπτικής συντήρησης και το κόστος τυχόν απαιτούμενων επισκευών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσαρμογής αυτών, βάσει των αναγκών των πελατών.

Η εφαρμογή του συμβολαίου προϋποθέτει ότι οι συντηρήσεις και οι επισκευές του μηχανήματος γίνονται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή και η πρόσβαση στο μηχάνημα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Volvo.

Τα συμβόλαια χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: White, Blue, Silver, Gold

Το συμβόλαιο συντήρησης White προσφέρει τακτικές επιθεωρήσεις μηχανημάτων που πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo σε όλα τα ζωτικά μέρη και λειτουργίες.

Το συμβόλαιο συντήρησης Blue προσφέρει προληπτική συντήρηση και επιθεωρήσεις. Εργαλεία και υπηρεσίες ανάλυσης όπως CareTrack, Volvo Oil Analysis και MATRIS ανάλυση μπορούν να συμπεριληφθούν για την παρακολούθηση του μηχανήματός σας.

Το συμβόλαιο συντήρησης Silver προσφέρει τις ίδιες ενέργειες με το συμβόλαιο συντήρησης Blue καθώς και την πραγματοποίηση επισκευών σε επιλεγμένα εξαρτήματα.

Το συμβόλαιο συντήρησης Gold είναι η πιο ολοκληρωμένη προσφορά μας. Αυτή η συμφωνία προσφέρει προληπτική συντήρηση, επιθεωρήσεις και απαραίτητες επισκευές που πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo. Εκτελούμε τις ίδιες ενέργειες με το συμβόλαιο Blue, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής σε όλα τα μέρη, για να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες παραγωγικότητας και χρόνου λειτουργίας.