Η συμπλήρωση του ΑΤΑΚ και τα ψιλά γράμματα

Η συμπλήρωση της ΕΑΕ 2023 με τον ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στη Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική για το έτος 2023, για το σύνολο των δηλούμενων αγροτεμαχίων. Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του ΑΤΑΚ και για αγροτεμάχια που δηλώνονται πρώτη φορά στην ΕΑΕ 2023. Αυτά προβλέπονται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται, ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ εξακολουθεί να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής, χωρίς όμως να επιφέρει κυρώσεις για τον δικαιούχο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις ασυμφωνίας του ΑΤΑΚ με την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου, θα χρησιμοποιείται η μικρότερη ένδειξη για την οριστικοποίηση της αίτησης.

Ειδικές περιπτώσεις

✱ Στις περιπτώσεις που ένας ΑΤΑΚ αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ενοικιαστές, τότε θα γίνεται αντιπαραβολή με τη συνολική έκταση που δηλώνει ο ιδιοκτήτης κι εφόσον είναι επαρκής, δεν θα γίνεται καμία προσαρμογή. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί η έκταση που δηλώνεται από τον εκμισθωτή, θα βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα ότι η δηλούμενη έκταση θα αναπροσαρμοστεί, ενώ θα του επιτρέπει να οριστικοποιεί.

✱ Στις περιπτώσεις ενοικιαστηρίων αγροτεμαχίων μικρότερων από 40 στρέμματα, τα οποία προστιθέμενα αθροίζουν περισσότερα από 40 στρέμματα, δεν είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο και θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας (π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Οι περιπτώσεις αγροτεμαχίων χωρίς ΑΤΑΚ θα είναι αντικείμενο ειδικού ελέγχου βάσει δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μηχανογραφικός έλεγχος

Οι εκτάσεις των ΑΤΑΚ που δηλώνονται υποχρεωτικά στην ΕΑΕ ελέγχονται μηχανογραφικά με την έκτασή τους, όπως έχει αποτυπωθεί στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως:

✱ Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.

✱ Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.

✱ Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη.