Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2020: Παραδείγματα και προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους

Υπό συγκριμένες προϋποθέσεις χορηγείται κάθε χρόνο η Συνδεδεμένη Στήριξη, που αιτείται ο παραγωγός στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσής του. Φέτος, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουνίου, που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, είτε είναι δικαιούχοι της Βασικής Ενίσχυσης είτε όχι, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση έως την καταληκτική ημερομηνία, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο έντυπο δήλωσης. Ωστόσο, για κάθε προϊόν και ζωικό κεφάλαιο που αιτείται ο παραγωγός να λάβει τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας, όπως προβλέπονται και στη σχετική εγκύκλιο, που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο έντυπο της δήλωσης, υπάρχει ειδική θέση στην οποία γίνεται το αίτημα. Σε κάθε καθεστώς αντιστοιχεί και ένας συγκεκριμένος κωδικός, τον οποίο και επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.

Ρύζι

Για παράδειγμα, για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού, επιλέγεται ο κωδικός 0101. Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 7) σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

✱ Χρησιμοποιούν ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

✱ Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο (400 κιλά ανά στρέμμα)

✱ Τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για τρία έτη.

Υποχρεώσεις όμως έχουν και οι φορείς στους οποίους οι παραγωγοί παραδίδουν το προϊόν τους.

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα των Πορτοκαλιών, που οδηγούνται προς χυμοποίηση, ο κωδικός είναι 0104. Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που παραδίδουν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για χυμοποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 19 και ποικιλίες πορτοκαλιών της ομάδας καλλιέργειας 37) ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων πορτοκαλεώνων για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον ΕΛΓΑ δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην καταχώριση των αποτελεσμάτων εκτιμήσεων ζημιών στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2021.

Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

✱ Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης.

✱ Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί, οι οποίοι δεν είναι μέλη, μπορούν να παραδίδουν:

✱ Σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

✱ Απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Σίτος-Βαμβάκι

Επισημαίνεται ότι για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση του Σκληρού Σίτου και την Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι, στην ΕΑΕ δηλώνεται η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου και ο αριθμός των ετικετών ανά ποικιλία.

Βόειο κρέας

Για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος ο κωδικός είναι 0124. Δικαιούχοι είναι:

✱ Ενεργοί γεωργοί.

✱ Κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.

✱ Κατά την υποβολή της ΕΑΕ, εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον έξι θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως 12 ετών κατά τη διάρκεια του 2020.

Επιλέξιμα είναι τα θηλυκά βοοειδή που:

✱ Έχουν ηλικία από 18 μηνών έως 12 ετών.

✱ Έχουν γεννήσει μέσα στο έτος 2020 (από 01.01.2020 έως και τις 31.12.2020). Αυτό διαπιστώνεται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών.

✱ Τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν από τη σήμανσή του, το θηλυκό βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο.

Πρόβειο και αίγειο κρέας

Ο κωδικός καθεστώτος στο τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος είναι 0123. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος είναι:

✱ Ενεργοί γεωργοί.

✱ Κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.

✱ Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς, εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον «ΕΛΓΟ-Δήμητρα» τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.

✱ Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος 2020.

Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών, η οποία θα πρέπει να είναι 100:1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους στη συνδεδεμένη ενίσχυση, εάν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των κωδικών έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Για όσους εγκρίνονται εντός του έτους υποβολής της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ανά περίοδο (α΄ περίοδος: Ιανουάριος-Αύγουστος, β΄ περίοδος: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) σε σχέση με την ημερομηνία της έγκρισης και χορήγησης των κωδικών.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020