Συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο κρέας: Υπεγράφη η εφαρμοστική, τι περιλαμβάνει  

Σε τροχιά δημοσίευσης μπαίνουν οι εφαρμοστικές αποφάσεις του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς υπεγράφη η υπουργική με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Την εφαρμοστική υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Τσακίρης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την υπουργική, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος ανέρχεται σε 64.862.472 ευρώ.

Ωστόσο, το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα γνωστοποιεί εγκαίρως στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  1. Είναι ενεργοί γεωργοί σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, για την ΚΑΠ 2023-2027 και την υπό στοιχεία ΥΑ 519/135068/2023 «Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023- 2027» (Β’ 3071).
  2. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.
  3. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας (με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος), είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (Κ.Η.Μ.Ο), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.
  4. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
  5. Συμμετέχουν σε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (ΑKIS), μετά την 1/1/2025.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρονται επίσης, οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, οι υποχρεώσεις των μεταποιητικών μονάδων και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι έλεγχοι κα.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης εδώ