Συνδεδεμένη Ζαχαροτεύτλων: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τον παραγωγό – Kαταγραφή πλήρη ελέγχου των αιτήσεων από τον ελεγκτή  

Στο 100% των αιτήσεων της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια Ζαχαροτεύτλων 2020 θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος προαναγγέλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο εκάστοτε ελεγκτής θα πρέπει να αποτυπώνει την υποχρέωση αυτή σε συγκεκριμένο έντυπο διοικητικού ελέγχου.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο που εξέδωσε σχετικά με τη διεξαγωγή των διοικητικών ελέγχων για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων της ενίσχυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι – σύμφωνα με την εγκύκλιο – αν και η υποχρέωση προσκόμισης των ετικετών στις ΠΔ από τους παραγωγούς έχει καταληκτική ημερομηνία την 10-07-2020, κατ’ εξαίρεση για το 2020 παρατείνεται έως την 15-01-2021.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι 10.07.2020
  • Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο , από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
  • Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο, από τον ΕΛΓΑ, δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών, το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.