Σύστημα Παροχής Συμβουλών: Από έξι πακέτα μπορεί να λάβει ο παραγωγός μέχρι και τρεις δωρεάν συμβουλές

Αναλυτικά οι παρεχόμενες συμβουλές και οι δικαιούχοι - Έως 1.500 ευρώ η στήριξη ανά συμβουλή για τον πάροχο

Ε

ως τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, μπορεί να λάβει ο κάθε ωφελούμενος γεωργός, που θα αποφασίσει να κάνει χρήση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 80 εκατ. ευρώ, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να προκηρυχθεί το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό του πλαίσιο.

Αυτήν τη στιγμή, ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις για την πιστοποίηση των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, οι οποίοι θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Υπομέτρο 2.1, μέσω του οποίου και θα χρηματοδοτηθούν για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους παραγωγούς. Το ποσό στήριξής τους δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή, με το ποσοστό στήριξης να ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Πάντως, το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας περιφέρειας.

Συμβουλές

Οι συμβουλές που θα παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε έξι Πακέτα Συμβουλών (ΠΣ):

1. ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτές περιλαμβάνουν:

✱ Σ.1.1. Συμβουλές που αφορούν τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

✱ Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – «πρασίνισμα».

✱ Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι οι ενεργοί γεωργοί με προτεραιότητα στους ηλικίας <55 ετών και στους δικαιούχους των δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι ενταγμένοι στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών. Στο είδος Σ.1.3. δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι του Μέτρου 3.

2. ΠΣ2: Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη-μέλη, για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά:

✱ Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν την ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης. Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Εάν δεν υπάρχουν δικαιούχοι του 4.1.2, προτεραιότητα θα δοθεί σε δικαιούχους του 4.1 ηλικίας <55 ετών.

✱ Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν την προστασία και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων. Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι των υπομέτρων 4.1 ηλικίας <55 ετών, 6.1 και 6.3.

✱ Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων. Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.1, που είναι κάτοχοι ζωικών ή μεικτών εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται σε ΠΠΔ.

3. ΠΣ3: Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Αφορούν:

✱ Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν τις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ). Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.1, με εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικές οδηγίες ΟΦΠ.

4. ΠΣ4: Συμβουλές στον γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας:

✱ Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.

✱ Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν τη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας. Δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να κριθούν ενεργοί γεωργοί, με προτεραιότητα στους δικαιούχους του Μέτρου 10 και του Υπομέτρου 4.1.

✱ Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες. Προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι ζωικών ή μεικτών εκμεταλλεύσεων με βοοειδή άνω των 20 ζώων.

5. ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία»:

✱ Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν την κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με προτεραιότητα στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1.

✱ Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν την κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του Μέτρου 10, όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν οι ενταγμένοι στο Μέτρο 10, με εξαίρεση (δεν μπορούν δηλαδή να είναι ωφελούμενοι) οι ενταγμένοι στις δράσεις 10.01.04 «Μείωση γεωργικής ρύπανσης νερού – Δέσμευση Γ» και 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων».

6. ΠΣ6: Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος:

✱ Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

✱ Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Προτεραιότητα για τις ανωτέρω έχουν οι δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1, 6.3 και της Δράσης 4.1.1.

✱ Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

✱ Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

Προτεραιότητα για τις ανωτέρω έχουν οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 και εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

✱ Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα. Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 και νέοι/νεοεισερχόμενοι γεωργοί ηλικίας έως 40 ετών και με τυπική απόδοση εισόδου εκμετάλλευσης άνω των 8.000 ευρώ.

Προαιρετική η πρόσβαση στις συμβουλές

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, από έναν ή δύο το πολύ παρόχους καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Υπομέτρου 2.1, αλλά όχι ταυτόχρονα.