Συστήματα Ποιότητας: Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους υλοποίησης των δικαιούχων

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους υλοποίησης των δικαιούχων του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.1)», σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 14 Μαρτίου 2023 ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.