Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Επιπλέον 40 εκατ. ευρώ με αποπληρωμή στα επτά έτη

Σε νέα τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ ΑΕ), η οποία αφορά το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ), μέσω του οποίου παρέχεται το Χρηματοδοτικό Εργαλείο (ΧΕ) των μικροδανείων με επιμερισμό του κινδύνου, προχωρά το ΥΠΑΑΤ.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση συνίσταται στα εξής:

✱ Στην αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου από 21,5 εκατ. ευρώ σε 61,5 εκατ. ευρώ.

 Στην αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων από πέντε σε επτά έτη, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες. Η διάταξη έχει εφαρμογή και σε υφιστάμενα δάνεια.

 Στην πρόβλεψη της δυνατότητας εφαρμογής εμβόλιμης περιόδου χάριτος 24 μηνών σε εκταμιευμένα δάνεια για περιπτώσεις Τελικών Αποδεκτών που αντιμετωπίζουν ανωτέρα βία ή φυσική καταστροφή και στη διατήρηση της περιόδου χάριτος για τα νέα δάνεια.

Σε συνέχεια της συγκεκριμένης απόφασης, η ΕΑΤ ΑΕ θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την ενσωμάτωση των αλλαγών σε αυτές και την επανενεργοποίηση του ΧΕ μικροδανείων του ΤαΜιΔΑΕ.