Οι τελευταίες ενεργές προσκλήσεις με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

Παράλληλα με τις νέες δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξακολουθούν να είναι ενεργές για υποβολή αιτήσεων, από πολίτες ή από επιχειρήσεις, δράσεις που χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς το 2023 είναι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνονται οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι ενεργές δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

 Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση μέσω της ενίσχυσης 1.900 νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 1/1/2022 έως και 16/10/2023 στις 11 Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και Περιφέρειες Μετάβασης της χώρας (πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου). Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 23/10/2023 έως 1/12/2023 (ώρα 15:00).

 Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

Ενισχύσεις στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας σχετικά με την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των χοίρων, που ακολουθούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, με αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε θέματα διατροφής (ποιότητα νερού και ζωοτροφών), συνθηκών σταβλισμού και προστασίας της υγείας των χοίρων. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 28.500.000 ευρώ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13/11/2023 έως 27/11/2023.

 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Η δράση αφορά την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1/11/2023 έως και 31/12/2023.

 Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER/CLLD σε περιφερειακές ενότητες ανά την Ελλάδα

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις σε διάφορες περιφερειακές ενότητες, από πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε τοπικής στρατηγικής. Σημειώνεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ορίζονται σε κάθε πρόσκληση.

✱ Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Βασικός στόχος της δράσης είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31.788.200 ευρώ. Η πρόσκληση παραμένει σε ισχύ μόνο για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης, Ιόνιων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου.