Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

Στην τελική ευθεία το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής με τίτλο: “Πολιτισμός & Περιβάλλον: «Εν Πλω»”

Προ των πυλών βρίσκονται οι προετοιμασίες για την έναρξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όπου αναμένεται κατά τις αρχές του νέου έτους (2018), να προκηρυχθεί η νέα Πρόσκληση. Το Πρόγραμμα CLLD, αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (πλην των αστικών κέντρων), μέσω της υλοποίησης επενδυτικών δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις), είτε μέσω δράσεων δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (πολιτισμός, περιβάλλον, γνώση) και των υποδομών (κτίρια, πλατείες, μουσεία, ύδρευση, άρδευση, οδοποιία, κτλ).

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD (βασισμένο στην προσέγγιση LEADER), εγκρίθηκε με αρχική Δημόσια Δαπάνη 7.400.000€ και είναι πολυταμειακού χαρακτήρα, χρηματοδοτείται δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

H υποβολή των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας όπου αναμένεται με αυτόν τον τρόπο η προκήρυξη περισσότερων προσκλήσεων στη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου και η ταχύτερη αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν. Σύντομα, θα πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στους Δήμους της Περιοχής Παρέμβασης για την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος, των Υποδράσεων, των δικαιούχων, των ποσοστών στήριξης, κτλ. Μέχρι τότε, ακολουθήστε τους συνδέσμους των παρακάτω άρθρων και ενημερωθείτε σχετικά με τα παραπάνω.

Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

 

Ενημερωθείτε για τις Δράσεις/Υποδράσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα, τα ποσοστά στήριξης και τους ανώτερους προϋπολογισμούς επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

 Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε αναλυτικά, σχετικά με τις: 

Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

Περιοχή Παρέμβασης ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ και Θεσμικό Πλαίσιο 2014-2020

Δείτε την περιοχή παρέμβασης ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ του Τοπικού Προγράμματος και διαβάστε/ενημερωθείτε για το θεσμικό πλαίσιο (νομοθεσία), τις Υπουργικές Αποφάσεις και την νομική βάση των Υποδράσεων  του Τοπικού Προγράμματος

Επιλέξιμες και μη δαπάνες για το σύνολο των Υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό έντυπο, με τις επιλέξιμες και μη δαπάνες για το σύνολο των Υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π.CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ή ανά κατηγορία επενδυτικών προτάσεων, παρακάτω:

Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

Δράσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσάς & Αλιείας

Μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα σε αλιευτικές περιοχές, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ 2014-2020), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. Οι δράσεις αυτές αφορούν:

  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη συμπλήρωση του εισοδήματος τους
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)
  • Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Δικαιούχοι των δράσεων αυτών, είναι:

  • Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα).                                         
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη αλιείς, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και ΟΤΔ ή μέλη αυτής.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης. Με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης, θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τα ποσοστά ενίσχυσης, της επιλέξιμες και μη δαπάνες, κτλ

Στην τελική ευθεία το CLLD / LEADER Νήσων Αττικής

Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νέο Πρόγραμμα

Εκδηλώστε το επενδυτικό σας ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ιδιωτικού & Δημόσιου χαρακτήρα που μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσουμε άμεσα τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, να απαντήσουμε σε ερωτήματά του και να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ.