Τέσσερις παράγοντες που «πιέζουν» τη γρήγορη διάδοση της τεχνολογίας

-Διαφήμιση-

Εκτός από τα παραγωγικά οφέλη, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, για τους οποίους η διάδοση και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών κρίνεται αναγκαία.

Στην έκθεση Impacts of the digital economy on the food-chain and the CAP (Αντίκτυπος της ψηφιακής οικονομίας στη διατροφική αλυσίδα και στην ΚΑΠ), τονίζεται ότι οι καταναλωτικές απαιτήσεις που συνεχώς μεταβάλλονται και πλέον αντικατοπτρίζουν πιο υγιεινά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καλούν τον αγροτικό τομέα να προσαρμοστεί γρήγορα στις εξελίξεις. Να προσαρμοστεί με τεχνολογικά προηγμένο τρόπο για την παραγωγή προϊόντων με βιώσιμες διαδικασίες, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και επιτρέπουν στην καλλιέργεια να λάβει την κατάλληλη ποσότητα αγροεφοδίων που έχει ανάγκη.

Η εξέλιξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας είναι ο δεύτερος παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η επίτευξη, δηλαδή, καλύτερης τιμής για προϊόντα που έχουν παραχθεί με τον «ευφυή» τρόπο καλλιέργειας, επιταχύνει τη διάδοση των νέων τεχνολογιών.

Ως τρίτος παράγοντας, καταγράφεται στην έκθεση η χρήση των μεγάλων δεδομένων (big data) που παράγονται από τις τεχνολογίες στο χωράφι. Η προστασία των δεδομένων αυτών, αλλά και το πλαίσιο της διαφύλαξης των παραγωγών, μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τους αγρότες.

Ο τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η συνεχής έρευνα για την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την ανταπόκρισή τους σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Η δημιουργία επιταχυντών καινοτομίας και κόμβων ψηφιακής τεχνολογίας σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό παράγοντα, υποστηρίζοντας την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα.