Θεματικά σχέδια διαχείρισης για γεωργία και κτηνοτροφία σε προστατευόμενες περιοχές

Από τις 30 Ιουνίου θα αρχίσει να τρέχει η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς του Δημοσίου (ΥΠΑΑΤ, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Β’ βαθμού) για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του ΠΑΑ 2014-2020. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 720.000 ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκότοπους –σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΔΕ 2015– που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και ειδικότερα σε:

 Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

 Εθνικά Πάρκα (Ν. 3937/2011).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης αφορούν την εκπόνηση μελετών –θεματικά σχέδια διαχείρισης– για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με τον σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκπόνησης των θεματικών σχεδίων, θα μελετηθούν τοπικά οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων –υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα– και μικρής κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης/εφαρμογής.

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα ΘΣΔ, μπορούν μελλοντικά να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.