Η Θεσσαλία αξιοποιεί τον εναλλακτικό τουρισμό

Πρόταση δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον αγροτουρισμό και αξιοποίησης των ιαματικών πηγών

Η Θεσσαλία, σύμφωνα με το Marketing Plan του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας πόρων που συναντώνται στη γεωγραφική της έκταση, διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ευνοώντας την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το ζήτημα είναι αν και πώς αξιοποιούνται αυτά τα πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό βέβαια με την αγροτική ταυτότητα της Θεσσαλίας.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια οργανωμένη προσπάθεια της περιφέρειας, σε συνεργασία με τους δήμους, να δοθεί μια ώθηση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κυρίως στον αγροτουρισμό και στον ιατρικό θεραπευτικό τουρισμό, μέσω των ιαματικών πηγών που υπάρχουν σε παράλια της Λάρισας και στην Καρδίτσα.

Τα οφέλη του αγροτουρισμού

Σύμφωνα με μελέτη του Λαρισαίου οικονομολόγου Νικόλαου Δεδούση, στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΕΑΠ) σχετικά με τους τρόπους ενημέρωσης επισκεπτών/τουριστών αγροτουριστικών προορισμών/επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, αλλά και τους κύριους λόγους που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασής τους, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Από αυτούς που επέλεξαν κάποια αγροτουριστική επιχείρηση ή κάποιο αγροτουριστικό «προϊόν» του θεσσαλικού προορισμού που επισκέφτηκαν, οι μισοί αναφέρουν ότι στην απόφασή τους ρόλο έπαιξαν οι τιμές/προσφορές των καταλυμάτων, αλλά και οι συστάσεις που είχαν από φίλους/γνωστούς (word of mouth communication), το 42% επειδή υπήρχε η δυνατότητα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και μόλις το 18% επειδή η αγροτουριστική επιχείρηση είχε ενδιαφέρουσα προβολή. Ακόμη, το 15,38%, θεωρεί ότι οι πιστοποιήσεις ποιότητας και τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ αποτελούν σημαντικούς λόγους.

Αναγκαίο το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ

Όπως τονίστηκε και στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργάνωσε η περιφέρεια στη Λάρισα, «κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για την προβολή και την προώθηση του αγροτουρισμού, που να συνδέει το αγροτουριστικό και αγροδιατροφικό «προϊόν» κάθε περιοχής με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους, παραγωγούς, επαγγελματίες και κατοίκους». Στόχος είναι η ανάδειξη του αγροτουρισμού ως ένα διαφοροποιημένο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη «ταυτότητα» προϊόντων και υπηρεσιών, άρρηκτα συνδεδεμένων με τα τοπικά αγροκτηνοτροφικά προϊόντα διατροφής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημάνθηκε ότι θα μπορούσε να συμβάλει η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον αγροτουρισμό, όπου σε επίπεδο Περιφέρειας θα παρουσιάζονται οι αγροτουριστικοί προορισμοί και όλες οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις, τα προσφερόμενα «προϊόντα» και λοιπές σχετικές πληροφορίες (αντίστοιχη εφαρμογή έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την ονομασία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας»). Ακόμη, επιβάλλεται η ανάληψη πρωτοβουλιών, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που να στοχεύουν στη διερεύνηση και στην ενίσχυση προοπτικών συνεργασιών και συμπράξεων, οριζόντιας αλλά και κάθετης ολοκλήρωσης, ενισχύοντας έτσι τη διασύνδεση των παραγωγικών δυνάμεων κάθε περιοχής και διασφαλίζοντας ευρύτερη κοινωνική αποδοχή για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού, αλλά και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού, Χ. Θεοχάρη, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Λάρισας «δεδομένου ότι οι αγροτικές περιοχές χάνουν συνεχώς μόνιμους κατοίκους, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού θα παράξει νέες προοπτικές εργασίας και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών».

Οι παραπάνω προτάσεις, αν και αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών φορέων, θα πρέπει να μετουσιωθούν σε πράξεις. Προτείνεται η δημιουργία μιας επιτροπής, η οποία, σε ρόλο συντονιστή, θα καταρτίσει τον οδικό χάρτη για την πλήρη αξιοποίηση του αγροτουρισμού, σε συνδυασμό με άλλες θεματικές ενότητες, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιατρικός-θεραπευτικός, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όλο τον χρόνο.