Θεσσαλία: Οι πίνακες με τους δικαιούχους για τα αρδευτικά σχέδια βελτίωσης

Τον Πίνακα με τους δικαιούχους (φυσικών και νομικών προσώπων) και τον αντίστοιχο Πίνακα με τους δικαιούχους συλλογικών σχημάτων για το υπομέτρο 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας ότι δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται 108 δικαιούχοι. Επιπλέον στον έτερο πίνακα περιλαμβάνεται ένα συλλογικό σχήμα που εγκρίνεται προ ενίσχυση. Οι ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων,  δηλαδή μέχρι τις 25-06-2023.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα για τα συλλογικά σχήματα

Ακολουθεί αναλυτικά την ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δημοσιοποιήθηκαν τα αποτέλεσματα του διοικητικού ελέγχου των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα των αιτήσεων στήριξης καθώς και να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) επί των αποτελεσμάτων, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξης τους.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, δηλαδή μέχρι τις 25-06-2023, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 16 και 25 του ν. 2690/1999. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/paathessalias. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 3.2.1., ισόγειο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου) και στα τηλέφωνα 2413511134 -137 και -125».