Τμήμα Γεωπονίας Παν. Δυτ. Μακεδονίας: Απευθείας απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου με προπτυχιακές σπουδές

Το τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα 96 τμήματα της χώρας που απονέμει κατευθείαν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα.

Η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας που έγινε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με ΑΡΙΣΤΑ (FULLY COMPLIANT) και η απόδοση πλήρως των δικαιωμάτων άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου – όπου οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέταξε το τμήμα ψηλά στον Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα κατέχουν ένα πτυχίο που θα αντικατοπτρίζει την ποιότητα των σπουδών τους, στη μάθηση και την έρευνα, προσφέροντάς τους έτσι πολλές και αναβαθμισμένες επαγγελματικές προοπτικές.