Το Μέτρο 16 καλείται να θεραπεύσει τις αδυναμίες συνεργασίας στον αγροτικό τομέα

Το Μέτρο 16 καλείται να θεραπεύσει τις αδυναμίες συνεργασίας στον αγροτικό τομέα
-Διαφήμιση-

Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό αγροδιατροφικό σύστημα χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό της αλυσίδας αξίας. Ταυτόχρονα, παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικών δεσμών μεταξύ των φορέων του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της έρευνας σε καινοτομία, με απτά αποτελέσματα για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την έλλειψη επενδυτικών πρωτοβουλιών καινοτομικού χαρακτήρα, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών, αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το Μέτρο 16 καλείται να θεραπεύσει αυτές τις αδυναμίες, προωθώντας την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων του αγροτικού κλάδου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μέτρου, ενθαρρύνεται και στηρίζεται η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με τη σύμπραξη των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση έργων καινοτομίας, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής, που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τα νέα, καινοτόμα εγχειρήματα που προβλέπεται να προκύψουν, θα δώσουν μια νέα πνοή στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Δυναμικές ιδέες που θα είναι απόρροια και συνέχεια ερευνητικών αποτελεσμάτων και πολλά υποσχόμενες πιλοτικές εφαρμογές, αναμένεται να βρουν διέξοδο και πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει νέες προοπτικές και τεχνολογικές δυνατότητες στους αγρότες και θα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων της αγροτικής παραγωγής, μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών και καινοτόμων πρακτικών παραγωγής.

του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη, εμπειρογνώμονα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Seven Sigma