Το όργωμα των χωραφιών συμβάλλει στην απελευθέρωση περισσότερου CO₂

Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών στη γεωργία προτείνει o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Το όργωμα των χωραφιών συμβάλλει στην απελευθέρωση περισσότερου CO2

Πιο επιτακτική από ποτέ είναι στις μέρες μας η ανάγκη θέσπισης μια φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στη γεωργία, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency), η γεωργία ευθύνεται για το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Μάλιστα, τονίζεται ότι κατά την περίοδο 2001-2011 σημειώθηκε αύξηση κατά 14% των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου από την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «το όργωμα επιταχύνει την αποσύνθεση και τη μετατροπή σε ανόργανες ουσίες, έχοντας ως συνέπεια την απελευθέρωση περισσότερου CO₂».

Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε πλέον τη γη, πόσω μάλλον για τις ανάγκες της γεωργίας, μπορεί να έχει σαφή επίδραση σε αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, «η μείωση ή η μη άροση είναι δύο μέθοδοι που συνδέονται συχνά με μεγαλύτερη χρήση των χημικών λιπασμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον». Με απλά λόγια, πρέπει να αποφεύγονται απλοποιήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος πρακτικές για το περιβάλλον, αλλά και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ιδιαίτερα σε χώρες με μικρό κλήρο όπως η Ελλάδα, που η γεωργία της στηρίζεται στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και όχι στην ποσότητα, πρέπει να υπάρξει στροφή σε φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους καλλιέργειας, βασισμένους στις ανάγκες τόσο των παραγωγών, αλλά και της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η βιολογική γεωργία που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, «συγκριτικά με τη συμβατική γεωργία, μπορεί να επιτύχει μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 48%-66% ανά εκτάριο».

Προτεινόμενα μέτρα

Τα ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία:

  • Καλύτερη ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών.
  • Δέσμευση του μεθανίου που προέρχεται από κοπριά.
  • Αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων.
  • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • Μείωση των αποβλήτων των τροφίμων.
  • Μικρότερη κατανάλωση κρέατος και άλλων προϊόντων με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί –κάτι στο οποίο επικεντρώνεται και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος– ότι η γεωργία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Για την αντιμετώπισή της, η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να προσαρμόσει το σύστημα παραγωγής τροφίμων της. Ενώπιον της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης και του ανταγωνισμού για πόρους, η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων στην ΕΕ πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδέοντας τη γεωργία, την ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, το γεγονός ότι για την παραγωγή τροφίμων σε επαρκείς ποσότητες, η Ευρώπη βασίζεται στην εντατική γεωργία, η οποία έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία μας. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται πιο επίκαιρο από ποτέ είναι αν τελικά μπορεί η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο παραγωγής τροφίμων φιλικότερο προς το περιβάλλον…

Κυριάκος Λάμπρου