Τρέχει η 2η πρόσκληση για τη Μεταποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε εξέλιξη μέχρι τις 12 Ιουλίου 2023 είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια δαπάνη της 2ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να κριθούν Συλλογικά Σχήματα (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.ά.) και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία και καθετοποίηση.

Η σειρά προτεραιότητας, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά, κατά φθίνουσα σειρά, ανάμεσα στην αιτούμενη ένταση ενίσχυσης και την ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Σε περίπτωση ίδιας διαφοράς, θα προηγείται η αίτηση που υποβλήθηκε πρώτη, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής των αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης του υποέργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στη 2η πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των αιτήσεων (1ης και 2ης αίτησης) δεν ξεπερνά τον ανώτατο αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό του υποέργου και ταυτόχρονα ο αιτούμενος με τη νέα αίτηση προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του κατώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (ΜμΕ ή Μεγάλη).

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης φαίνονται στον σχετικό πίνακα.

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες

500.000 ευρώ

7.500.000 ευρώ

Μεγάλες

2.000.000 ευρώ

12.500.000 ευρώ