Ξεκλειδώνει το Μέτρο 1 του ΠΑΑ 2014-2020, προτεραιότητα στους νέους

Προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

agrotis-paa-metro-1
-Διαφήμιση-

Μετά από ενάμιση περίπου χρόνο, οπότε και δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να τρέξει τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, η Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 2014-2020 αναμένεται να εκδώσει προσκλήσεις για τα υπομέτρα:

  • 1 και τη Δράση 1.1.2 «Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ»,
  • 2 «Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης» και
  • 3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές».

Στόχος, κυρίως, είναι η κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους γεωργούς, οι οποίοι είναι πιο δεκτικοί στην αξιοποίηση της καινοτομίας και γνώσης και στους κατόχους κτηνοτροφικής ή μικτής εκμετάλλευσης.

Σε αντίθεση με την πρώτη δράση του Μέτρου, όπου μοναδικός δικαιούχος ήταν ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», στις υπόλοιπες δράσης δικαιούχοι, δηλαδή πάροχοι κατάρτισης, είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Κατάρτιση

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 «Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ», δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στο γεωργικό (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών και των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις, που μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα (με αποτέλεσμα επίσης γεωργικό προϊόν) και στο δασικό τομέα.

Στην πράξη

Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν στην πράξη την παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών, μέσω του υπομέτρου 1.2 «Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης».

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωση, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ μεταποίησης από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν) και της δασοπονίας.

Συνεργασία

Στόχος του υπομέτρου 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές», είναι να έρθουν σε επαφή άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές, να συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα/προβλήματα, που τους απασχολούν και να εστιάσουν στην επίλυσή τους. Τα εν λόγω προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων πρέπει να εστιάζονται, ειδικότερα, στις μεθόδους ή/και τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών, και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών.

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι οργανώνουν τις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις ή δάση ή/και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Πρώτα ο ανάδοχος

Η Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης της ΕΥΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου και με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αλλά και τον συντονισμό των Δράσεων και των Δικαιούχων Παρόχων της κατάρτισης, ενημέρωσης και ανταλλαγών, έχει ανάγκη από την ανάπτυξη κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει αφενός να αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα με κατάλληλες προδιαγραφές για την παρακολούθηση των δράσεων αφετέρου να υποστηρίξει το Πληροφοριακό Σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο επικαιροποίησης δεδομένων, ενσωμάτωσης νέων στοιχείων, τροποποιήσεων, κ.λπ.

-Διαφήμιση-