Χορήγηση de minimis στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών

✱ Από 10.000 έως 30.000 ευρώ το ύψος ενίσχυσης
✱ Ποιοι θεωρούνται δυνητικοί δικαιούχοι

Ενίσχυση de minimis στον τομέα υδατοκαλλιεργειών πρόκειται να καταβάλει το ΥΠΑΑΤ σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες που μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και υπέστησαν ζημιές μεγαλύτερες από το 10% της αξίας παραγωγής κατά το αλιευτικό έτος 2017-2018.

Προκειμένου να τους χορηγηθεί η ενίσχυση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν εντός δέκα ημερών να υποβάλουν αίτημα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται σε αυτήν τη φάση δικαιολογητικά, παρά μόνο όταν επιλεγούν οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Δικαιούχοι

Ειδικότερα, ως «δυνητικοί δικαιούχοι» μπορούν να κριθούν οι μισθωτές δημόσιων ιχθυοτροφείων, αλιευτικοί συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι:

α) Μισθώνουν ιχθυοτροφείο και λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, που επικράτησαν στην περιοχή, υπέστησαν μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους μεγαλύτερη από το 10% της αξίας παραγωγής το αλιευτικό έτος 2017-2018.

β) Είναι αλιευτικοί συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, οι οποίοι μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

γ) Είναι ενεργοί αλιευτικοί συνεταιρισμοί κατά το 2019.

δ) Είναι αλιευτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 «Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού», 19 «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων» και 20 «Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο» του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α’).

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας καθορίζεται:

Σε 30.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη που υπέστη ζημία μεγαλύτερη από το 30% και πλέον της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018.

Σε 20.000 ευρώ για ζημία μεγαλύτερη από 20% και μέχρι 29,99% της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018.

Σε 10.000 ευρώ για ζημία μεγαλύτερη από 10% και μέχρι 19,99% της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό έτος 2017-2018.