Χορήγηση de minimis ύψους 7 εκατ. ευρώ σε χοιροτροφία και εκτροφή γουνοφόρων

Καταβλήθηκε στις 30/6 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, το ποσό των 5.577.921,16€ σε 153 δικαιούχους, ως «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής  χοίρων σε όλη την Επικράτεια».

Επίσης, καταβλήθηκε στις 30/6 το ποσό των 1.419.000,00 € σε 56 δικαιούχους ως de minimis στον τομέα εκτροφής Γουνοφόρων σε όλη την Επικράτεια.