Κριτήρια ένταξης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Με στόχο την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

E

παγγελματίες αγρότες έως 35 ετών, που διαμένουν σε μικρές πληθυσμιακά αγροτικές κοινότητες, και με οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ πριμοδοτούνται μέσω του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης την προηγούμενη Παρασκευή, οι αρχές πάνω στις οποίες καθορίστηκαν αφορούν τα εξής:

  • Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι αξιολογούνται ηλικιακά κριτήρια και τη μέγιστη μοριοδότηση λαμβάνουν νέοι έως και 35 ετών.
  • Συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα).
  • Εισοδηματικά κριτήρια. Πριμοδοτείται η ενίσχυση υποψήφιων δικαιούχων με χαμηλό ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (το ατομικό εισόδημα δεν θα υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, με τη μέγιστη μοριοδότηση να δίνεται σε όσους έχουν έως και 4.000 ευρώ).
  • Χαρακτηριστικά περιοχών (πληθυσμιακά κριτήρια, ορεινότητα, νησιωτικότητα).
  • Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (π.χ. ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης).
  • Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου. Για παράδειγμα, τη μέγιστη μοριοδότηση λαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο που συμβάλλει, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, εφόσον το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης, που προέρχεται από αυτόν τον τομέα, είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% του συνόλου της.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίες αγρότες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).

Πάντως, τα τελικά κριτήρια και όλες οι προϋποθέσεις ένταξης θα αναρτηθούν με τη δημοσίευση της πρόσκλησης που αναμένεται.