Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να δείτε αυτό τον ιστότοπο
Αρχική Χρηματοδοτικά εργαλεία Ατζέντα του επενδυτή

η ατζέντα του επενδυτή

"Οδηγός χρηματοδότησης για τον Έλληνα αγρότη, με συνεχής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τα ποσά των πληρωμών, τις έξυπνες επενδυτικές ευκαιρίες και τα τραπεζικά προϊόντα για τους επαγγελματίες του χώρου."

 • 5/7 - 9/8/2017

  «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»

  Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, μισθωτούς, ανέργους και αυτοαπασχολούµενους για την έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, συναφούς µε την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο (διακριτή επαγγελµατική έδρα από την κατοικία). Η πρόσκληση αφορά τον Β΄ κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 5 Ιουλίου.

 • 15/7/2017

  «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισµού»

  Καθεστώς ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόµου που αφορά επενδύσεις περιορισµένης έκτασης για προµήθεια καινούργιου ή µεταχειρισµένου µηχανολογικού εξοπλισµού ή µεταφορικών µέσων.

 • 15/7/2017

  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

  Καθεστώς ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόµου, που αφορά τη διευκόλυνση πολύ µεγάλων επενδύσεων άνω των 20 εκατ. ευρώ, µε την προϋπόθεση της δηµιουργίας τουλάχιστον δύο θέσεων εργασίας ανά 1 εκατοµµύριο επιλέξιµης επένδυσης.

 • 18/8/2017

  4.2.1 «Μεταποίηση, Εµπορία ή και ανάπτυξη µε το τελικό προϊον να είναι γεωργικό»

  Αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων, µε σκοπό την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων που παράγουν, της ενσωµάτωσης διαδικασιών καινοτοµίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

 • 8/11/2017

  Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό».

  Αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

 • 12/10/2017

  «Υποστηρίζοντας την προσπάθεια των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων λύσεων που στοχεύουν στην Ñαλάζια Ανάπτυξη»

  Εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα SMEInst, βασικό πυλώνα του Ορίζοντα 2020. Στόχος η ανάπτυξη καινοτόµων θαλάσσιων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

 • 18/11/2017

  «Υποστηρίζοντας την καινοτοµία σε ΜΜΕ για τη βιώσιµη και ανταγωνιστική γεωργία, στη δασοκοµία, στην αγροδιατροφή και σε άλλους τοµείς βιολογικής βάσης»

  Εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα SMEInst, βασικό πυλώνα του Ορίζοντα 2020. Στόχος η προώθηση καινοτοµιών στην ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, η παραγωγή και η µεταποίηση οικολογικά καινοτόµων τροφίµων, η µείωση στις απώλειες τροφίµων και αποβλήτων που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, καθώς και η δηµιουργία προστιθέμενης αξίας από απόβλητα και υποπροϊόντα που παράγονται στα αγροκτήματα και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

 • 31/12/2017 (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)

  Επενδυτικός Νόµος 3908/2011

  Χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του 50% των σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στον προηγούµενο επενδυτικό νόµο.

 • ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 • Προδημοσίευση

  4.1.1 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

  Εντάσσεται στα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014 - 2020.

 • Αναμένεται

  Μέτρο 9 "Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών" του ΠΑΑ

  Στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία.

 • Προδημοσίευση

  «Ενίσχυση καινοτοµικού χαρακτήρα για ΜΜΕ»

  Καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου που καλύπτει μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

 • Προδημοσίευση

  «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

  Καθεστώς του αναπτυξιακού νόµου που αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στις επιχειρηµατικές συστάδες, τα γνωστά clusters, καθώς και στην αύξηση των σηµαντικών οικονοµιών που µπορεί να παραχθούν στο σύνολο της οικονοµίας από τη δηµιουργία οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων.

 • Προδημοσίευση

  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

  Δεύτερη πρόσκληση του ΠΑΑ για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Επιδότηση έως 100% και ύψος επένδυσης 17.000 -22.000 ευρώ.