Χρηματοδότηση των νέων αδειών φύτευσης από το ΠΑΑ θα ζητήσουν οι φορείς του αμπελοοινικού τομέα

Αρνητική ήταν η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Phil Hogan και στο ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη που υπεβλήθη σε συνεργασία με την ΚΕΟΣΟΕ και είχε σαν αντικείμενο την χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης από κοινοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τα προγράμματα Αναδιάρθρωσης που αποτελούν μέτρο του ελληνικού προγράμματος στήριξης.

Ο Επίτροπος παραπέμπει για την χρηματοδότηση των νέων φυτεύσεων στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνατότητα η οποία ήταν γνωστή στην ΚΕΟΣΟΕ και αποτελούσε μια ακόμα επιλογή την οποία θα ενεργοποιήσει από εδώ και στο εξής, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο υπουργό ΥΠΑΑΤ Ε. Αποστόλου.

Η απάντηση του Επιτρόπου κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τις προηγούμενες και έχει ως εξής:

ELE-000080/2017Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής (1.3.2017)

Όσον αφορά το έγγραφο εργασίας για το οποίο γίνεται μνεία στην ερώτηση του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι αυτό δεν τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1308/2013.

Πρόκειται για έγγραφο προσανατολισμού, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Το συγκεκριμένο τμήμα του ως άνω εγγράφου με τίτλο «κριτήρια επιλεξιμότητας» σχετίζεται με το άρθρο 46 του εν λόγω κανονισμού, που καθορίζει τις δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου για την «αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων», ήτοι τη μετατροπή ποικιλίας, τη μετεγκατάσταση αμπελώνων,· την αναφύτευση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους και τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες, από τη φύση τους, απαιτούν την προΰπαρξη αμπελώνα. Ως εκ τούτου, νέες φυτεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 64 του προαναφερόμενου κανονισμού, δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις δυνατότητες χρηματοδότησης για νέες φυτεύσεις αμπέλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαχείριση των οποίων αποτελεί αντικείμενο των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ