Χριστόδουλος Αντωνιάδης: Η γεωργία άνθρακα, η οικονομία και το περιβάλλον

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Άρθρο του κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, Προέδρου των εταιρειών NEUROPUBLIC AE και GAIA Επιχειρείν ΑΕ

Η Γεωργία Άνθρακα μπορεί να οριστεί ως ένα πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο που ανταμείβει τους διαχειριστές γης για την υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης γης, με αποτέλεσμα την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα από τη ζωντανή βιομάζα, τη νεκρή οργανική ύλη και τα εδάφη, ενισχύοντας τη δέσμευση άνθρακα και/ή μειώνοντας την έκλυση άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με σεβασμό των οικολογικών αρχών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και το φυσικό κεφάλαιο συνολικά.

Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έννοια της Γεωργίας Άνθρακα, που βρίσκεται στην καρδιά όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Γεωργία Άνθρακα είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο -όχι ιδιαίτερα γνωστό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023 – 2027. Γι’ αυτό επίκεινται το επόμενο διάστημα σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν.

Eίναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ οι παραγωγοί μας να ενημερωθούν, αλλά και να τους δοθούν οι κατευθύνσεις, τα εργαλεία και η στήριξη προκειμένου να προχωρήσουν σε βιώσιμες, από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά λύσεις.  Σε αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο της πρόσφατης φετινής Agrotica η Gaia Επιχειρείν ΑΕ, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τη Γεωργία Άνθρακα, που παρακολούθησαν εκατοντάδες αγρότες και συνεταιριστές, οι οποίοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως έγινε κατανοητό η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, προβλέπει αύξηση των απορροφήσεων του άνθρακα, παράλληλα με την μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της Γεωργίας Άνθρακα, δηλαδή των βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης γης, που ενισχύουν τη δέσμευση άνθρακα και μειώνουν την έκλυση άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Για τη χρηματοδότηση Γεωργίας Άνθρακα, μπορούν να διατεθούν ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και κονδύλια από την ΚΑΠ, τα προγράμματα Horizon Europe, Life και εθνικοί πόροι. Η Γεωργία Άνθρακα μπορεί να χρησιμεύσει για την επίτευξη των στόχων προσαρμογής και μετριασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να αποτελέσει μία πολύτιμη ευκαιρία ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος.

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας τόσο για την καταγραφή του κύκλου του άνθρακα, όσο και για τη δέσμευσή του στο έδαφος αλλά και τη μείωση των εκπομπών. Αυτό, άλλωστε, αναδείχθηκε μέσα από την παρουσίαση της καλής πρακτικής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaisense της Neuropublic ΑΕ, το οποίο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του έργου Ag-Cluster σε καλλιέργειες ροδάκινου και ακτινιδίου προκειμένου να παραχθούν πιστοποιημένα προϊόντα αποτυπώματος άνθρακα, τοποθετώντας την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο επίκεντρο της μετάβασης προς το πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό μοντέλο της γεωργίας άνθρακα.

Τέλος, η διαμόρφωση ενός ενιαίου σε κοινοτικό επίπεδο πλαισίου Παρακολούθησης, Αναφοράς και Επαλήθευσης (MRV) της απομάκρυνσης άνθρακα, η οποία αναμένεται με σχετική πρόταση της Κομισιόν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και η μεγαλύτερη σαφήνεια και θεσμική θωράκιση όσον αφορά τις δυνατότητες και το πλαίσιο εμπορίας, είναι ένα βήμα που θα επιτρέψει στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να αξιοποιήσουν οικονομικά τις απορροφήσεις.