ΥΠΑΑΤ: Αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας βόσκησης και στις κατηγορίες βοσκοτόπων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Σπ. Λιβανού ΑΑΤ και του Υφυπουργού ΑΑΤ Ι. Οικονόμου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, με πέντε κριτήρια.

Αυτά σύμφωνα με την απόφαση είναι: Το οδικό δίκτυο, οι σταβλικές εγκαταστάσεις, το κτηνοτροφικό κατάλυμα, τα σημεία ποτίσματος (ποτίστρες) και τα περιττώματα, σε σημαντικές ποσότητες. Σύμφωνα με την απόφαση αρκούν δύο από τα ανωτέρω κριτήρια για την επιλεξιμότητα του βοσκοτόπου. Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο (40 α) του ΦΕΚ.

Επιπλέον ορίζονται τέσσερις κατηγορίες βλάστησης, που αποτελούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις. Αυτές είναι Α) Λιβάδια, Β) Φυσικοί Βοσκότοποι, Γ) Θαμνότοποι και Χερσότοποι και Δ) Σκληροφυλλική Βλάστηση.

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ