ΥΠΑΑΤ: Ερωτοαπαντήσεις σχετικά με τις αλλαγές στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανώλης των χοίρων

Διευκρινίσεις υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής
αιτήσεων στήριξης στη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του
ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του
ΠΑΑ, έδωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε παρακάτω τις ερωτοαπαντήσεις:

-Αποτελεί η στέγη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με την παράγραφο 1.9;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.9, περίπτωση β, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εργασίες βελτίωσης/αποκατάστασης φθορών της ήδη υπάρχουσας στέγης.

-Η βάση από σκυρόδεμα (μπετόν) βάθους τουλάχιστον 0.5 μέτρου αφορά μόνο το συνδυασμό δομικών υλικών και στύλων στήριξης ή όλες τις περιπτώσεις;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.9, περίπτωση α, ο φράκτης περιμετρικά της εκμετάλλευσης θα αποτελείται είτε από ενιαία βάση από σκυρόδεμα (μπετόν) βάθους 0,5 μέτρου και δομικά υλικά, είτε από ενιαία βάση από σκυρόδεμα (μπετόν) βάθους 0,5 μέτρου και συρματόπλεγμα τύπου γαλβανιζέ με στύλους στήριξης ανά 2 μέτρα, είτε από το συνδυασμό των δύο παραπάνω.

-Περιλαμβάνεται η εξωτερική πόρτα της εκμετάλλευσης στις δαπάνες για την τοποθέτηση/ενίσχυση του φράκτη;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.9, περίπτωση α, στην τοποθέτηση/ενίσχυση ανθεκτικού περιμετρικού φράκτη περιλαμβάνεται και η εξωτερική πόρτα της εκμετάλλευσης, καθόσον αποτελεί μέρος της περίφραξης.

-Περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες στις επιλέξιμες δαπάνες;

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.9.

-Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση από ΚΕΠ / δημόσια υπηρεσία:

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία, γίνονται αποδεκτές καθώς έχουν ισοδύναμη νομική ισχύ με τις υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται από το www.gov.gr . Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ύστερα από σάρωσή τους και επισύναψη στην αντίστοιχη θέση. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, όπως έχει  θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, πρέπει να διατηρείται από τον δικαιούχο καθώς ενδέχεται να ζητηθεί για έλεγχο κατά την αξιολόγηση.