ΥΠΑΑΤ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2021 και 2022

Στη συγκρότηση και ορισμό των μελών της “ομάδας” και των υποομάδων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2021 και 2022», προχώρησε με απόφασή του, το ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα: «συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω ΥΑ και καθορίζονται ονομαστικά τα μέλη της, ως εξής:

α) Απόστολος Πολύμερος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μηλαίο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.
β) Κωστούλα Νικολάου, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
γ) Μάριος Τζιτζινάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
δ) Δημήτριος Καλογρίδης, υπάλληλος του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
ε) Σωκράτης Περδικάρης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
στ) Γεωργία Παππά, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
ζ) Άννα Κατσάρα, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,
η) Σταυρούλα Γεωργοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή»

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΑΑΤ