Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων και των πληρωμών που λήγουν

1. Μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 μπορούν οι δικαιούχοι του μέτρου των «Βιολογικών Καλλιεργειών» να προβούν σε σχετική διόρθωση των σφαλμάτων με νέα υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους.

2. Έως και τις 25 Ιουλίου 2022 η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής:

✱ Των υπολοίπων της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13) του έτους ενίσχυσης 2021.

✱ Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

✱ Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» του έτους αιτήσεων 2020.

✱ Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» για το έτος αιτήσεων 2020.

✱ Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 για τη Δράση 10.1.1 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας».

ΕΛΓΑ
Παράταση για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

Σημειώνεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς, ενώ είχε ήδη δοθεί μία αρχική παράταση μέχρι την 30/06/2022 με σχετική ΚΥΑ (454/99082/12-04-2022).

«Εκσυγχρονισμός Πρωτογενούς Τομέα»
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο

Για τις 30 Αυγούστου μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της περιόδου για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν να ξεκινήσει στις 23 Μαΐου. Ωστόσο, η ημερομηνία μετατέθηκε για τις 18 Ιουλίου και τώρα αναμένεται στις 30 Αυγούστου.