Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023 έχουν προθεσμία οι αιγοπροβατοτρόφοι που έχουν αιτηθεί στην ΕΑΕ 2022 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης που χορηγείται στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 2), βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, να προσκομίσουν αντίγραφο μητρώου της εκμετάλλευσής τους, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και στα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο ανήκει η έδρα εκμετάλλευσής τους.

✱ Έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023 θα μπορούν όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό μέτρο στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023 να υποβάλουν τα αιτήματά τους στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ.

LEADER/CLLD
«Τρέχει» η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στη Χαλκιδική

Έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης στο Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD Χαλκιδικής» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ)».

Επιλογή αναδόχου για αρδευτικό έργο στην Καστοριά

Στη διακήρυξη ανοιxτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου ΓΕΡΜΑ Ν. Καστοριάς» προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται σε 4,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο αφορά την κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου, με σκοπό την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής και την ανάπτυξη της γεωργίας. Ειδικότερα, τα έργα του νέου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γέρμα, το οποίο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρ., περιλαμβάνουν:

✱ Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή.

✱ Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες.

✱ Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου.