Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Παράταση έως και τις 20 Μαΐου για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

✱ Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έως 27/05/2022, για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1 με την αριθ. πρωτ. 3444/08-09-2021 απόφαση ένταξης και την αριθ. πρωτ. 5018/30-11-2021 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, καθώς και με τις αποφάσεις ένταξης των Ειδικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, και έως 10/06/2022 για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 924/30-03-2022 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, στο πλαίσιο της Δράσης 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».