Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων και προσφυγών που λήγουν

✱ Μετατίθεται για τις 19 Ιουλίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον «Πράσινο Αγροτουρισμό» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

✱ Μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 μπορούν οι δικαιούχοι του μέτρου των «Βιολογικών Καλλιεργειών» να προβούν σε σχετική διόρθωση των σφαλμάτων με νέα υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους.

✱ Έως και τις 25 Ιουλίου 2022 η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής:

● Των υπολοίπων της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13) του έτους ενίσχυσης 2021.

● Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

● Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» του έτους αιτήσεων 2020.

● Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» για το έτος αιτήσεων 2020.

● Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 για τη Δράση 10.1.1 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας».