Οι υπενθυμίσεις των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Έως και τις 24 Ιανουαρίου δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2021 να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής του Δεκεμβρίου.

Μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων, οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία». Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν μόνο όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη Δράση 1.