Υπενθυμίσεις προθεσμιών που λήγουν

✱ Έως και τις 15 Μαρτίου 2023 (ώρα 14:00) θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση2 του Μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (χρηματική αποζημίωση λόγω πολέμου στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση apozimiosi-metro343.alieia.gr.

✱ Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 θα γίνεται η πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.