Οι υπενθυμίσεις των υποβολών προτάσεων που λήγουν

Μέχρι τις 3 Ιουνίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων της πρόσκληση της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (δήμοι ή περιφέρειες), οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων εγγείων βελτιώσεων.