ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1: Έως 3.000 ευρώ η ετήσια ανώτατη ενίσχυση

✱ Ποιο το ύψος ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας
✱ Εκτός μένει ο ποικιλιακός οίνος

Κατά το πρώτο δίμηνο του νέου έτους αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης προκειμένου τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και συλλογικοί φορείς να καλύψουν δαπάνες για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Yπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», καθώς υπεγράφη και η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του. Τα συστήματα ποιότητας, που είναι επιλέξιμα με βάση την απόφαση, είναι:

 Βιολογική παραγωγή (Φυτική – Ζωική παραγωγή και Μεταποίηση)

 Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ)

 Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (παραγωγή κρέατος πουλερικών και αβγών ορνίθων).

Ειδικοί όροι στήριξης

Οι γεωργοί με επιλεγμένο είδος πιστοποίησης τη βιολογική φυτική ή ζωική παραγωγή αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής έναν ή περισσότερους κλάδους παραγωγής που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, όπως αυτή δηλώνεται κατ’ έτος στην ΕΑΕ τους. Το είδος πιστοποίησης της βιολογικής μεταποίησης μπορεί να ενισχυθεί από το υπομέτρο, εφόσον ο δικαιούχος πιστοποιείται για την παραγωγή τόσο του πρωτογενούς, όσο και του μεταποιημένου προϊόντος, ανεξάρτητα εάν η μεταποιητική δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός της εκμετάλλευσης του δικαιούχου ή μέσω υπεργολάβου.

Τα είδη πιστοποίησης των Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ μπορούν να ενισχυθούν από το υπομέτρο, εφόσον η εκμετάλλευση του δικαιούχου, όπως δηλώνεται κατ’ έτος στην ΕΑΕ, περιλαμβάνει τον πρωτογενή κλάδο παραγωγής, ανεξάρτητα εάν η μεταποιητική δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός της εκμετάλλευσης του δικαιούχου ή μέσω υπεργολάβου. Σημειώνεται ότι δεν ενισχύεται η πιστοποίηση του ποικιλιακού οίνου.

Επίσης, επιλέξιμες για τη στήριξη του υπομέτρου είναι οι δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων ΕΠΕ γεωργών ή ομάδων γεωργών που αναλαμβάνουν να πιστοποιούν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους για κάθε έτος υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής στο υπομέτρο, είτε για ιδία εμπορία είτε ως προμηθευτές συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των ομάδων γεωργών, ο δικαιούχος που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του υπομέτρου θεωρείται ότι εκπροσωπεί μέλη του.

Τα ωφελούμενα αυτά μέλη μπορούν να αποτελούν υποσύνολο των μελών της ομάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνονται ως μέλη στο Μητρώο μελών του. Στο πλαίσιο του υπομέτρου, ενισχύεται η πιστοποίηση λοιπών καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του δικαιούχου (Σφαγεία/Τυποποιητήρια-Τεμαχιστήρια και Συσκευαστήρια/Ωοσκοπικά Κέντρα Αβγών), έως την ποσότητα που ιδιοπαράγει ο δικαιούχος μέσω της ενισχυόμενης από το υπομέτρο δραστηριότητας εκτροφής.

Ανώτατο ύψος ενίσχυσης

Για κάθε σύστημα ποιότητας ανά εκμετάλλευση ισχύει ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης:

 Κρασί με ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ: 1.300 ευρώ/έτος/εκμετάλλευση

 Βιολογική παραγωγή: 2.020 ευρώ /έτος/εκμετάλλευση

 Κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων: 3.000 ευρώ/έτος/εκμετάλλευση

Για τους δικαιούχους που ενισχύονται για περισσότερα του ενός είδη πιστοποίησης ή συστήματα ποιότητας για τον ίδιο ή διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, το ετήσιο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης των 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

 

Πιο αναλυτικά:

 Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά είδος πιστοποίησης στο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής καθορίζεται σε 1.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.020 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος συνολικά για όλα τα είδη πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών του συνεργαζόμενου ΟΕΠ που υποβάλλει ο δικαιούχος.

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την πιστοποίηση Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ έως 1.300 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, και περιλαμβάνουν: Το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως για την πραγματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Π.Ε., και το κόστος για την προμήθεια ταινιών ελέγχου για τα προϊόντα ΠΟΠ, έως 1.000 ευρώ/έτος, που αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα οίνου ΠΟΠ των πιστοποιητικών οίνου που υποβάλλονται με την εξεταζόμενη αίτηση πληρωμής.

 Για τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών επιλέξιμο είναι το κόστος πιστοποίησης έως το ποσό των 3.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τις ομάδες γεωργών που ενισχύονται για το σύστημα ποιότητας των Προϊόντων ΕΠΕ, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ισούται με τον αριθμό των ωφελούμενων μελών της ομάδας. Για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο της οριστικοποιημένης ΕΑΕ του δικαιούχου που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης.