Υπομέτρο 7.1: Δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο διαχείριση γεωργικών εκτάσεων

Λεφτά στις περιφέρειες για την εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές

viopoikilotita

Προθεσμία από τις 28 Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου έχουν οι φορείς του δημοσίου (αποκεντρωμένες διοικήσεις και περιφέρειες) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο τη πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές». Στόχος είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων και γεωργικών πρακτικών που προωθούν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν την εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με τον σχεδιασμό μέτρων που θα μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020.

Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης

Ειδικότερα, πρέπει να εκπονηθούν δέκα Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης (ΘΣΔ), ένα για κάθε μία από τις 10 χωρικές ενότητες / ομάδες προστατευόμενων περιοχών του υπομέτρου. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αφορά αγροτικές περιοχές, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους  –σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΔΕ 2015– που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και δη σε περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 και Εθνικά Πάρκα. Οι ευρύτερες περιοχές εφαρμογής –προστατευόμενες περιοχές– είναι ομαδοποιημένες, με γεωγραφικά και μορφολογικά κριτήρια, σε δέκα χωρικές ενότητες/ομάδες.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΘΣΔ, θα μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα και μικρής κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης / εφαρμογής.

Διαβούλευση

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα ΘΣΔ μπορούν, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγρο-περιβαλλοντικών στόχων» και υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Για την εκπόνηση των ΘΣΔ πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, αγρότες, οργανώσεις/ομάδες παραγωγών, άλλους συλλογικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης, καθώς και συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες. Στη διαβούλευση μπορούν ακόμη συμμετέχουν συμβουλευτικά, εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις με συναφή έρευνα/δράση.

Δαπάνες

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 900.000 ευρώ και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

  • Κατάρτισης μελετών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας των στοιχείων της, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων.
  • Δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, οργάνωσης και υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης.